Meni

Obrazac za odustanak ugovora na daljinu u roku od 14 dana


 Podaci o trgovcu

NAZIV Numera doo Novi Sad 

ADRESA:Ćirpanova 1a,Novi Sad

ADRESA ZA PRIJEM OBRASCA Dobanovački put 28 Altina Zemun

KONTAKT ZA PRIJEM OBRASCA 069-616-403


Podaci o potrošaču 

IME I PREZIME

ADRESA

KONTEKT TELEFONU slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Povrat sredstava će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca. Trgovac ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio. Povrat novca će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca u kompletnom originalnom pakovanju, neoštećena I bez vidljivih tragova korišćenja. Povrat sredstava potrošaču će se izvršiti na žiro račun koji je naveden u obrazcu. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca. Podaci koje potrošač priloži u ovom obrascu služe isključivo za evidentiranje izmena u prometu robe i Numera doo  ih neće upotrebljavati u druge svrhe. SIGURNOST LIČNIH PODATAKA Prodavac (“Numera doo  ) ul. Ćirpanova a1, Novi Sad, poštuje privatnost kupaca, poklonoprimaca, naručilaca i drugih klijenata (u daljem tesktu: klijent) i čuva lične podatke koje mu preda prilikom ispunjavanja narudžbenice, ugovora o prodaji, naloga za isporuku i bilo kod drugog dokumenta vezanog za kupovinu, reklamaciju, vraćanja, popravku robe i sl. a sve za potrebe rešavanja konkretne narudžbine, zahteva, reklamacije i sl. u skladu sa važećim i obavezujućim zakonima i propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka. Potpisom ovog dokumenta klijent daje saglasnost obradi i prosleđivanju ličnih podataka, koji se nalaze na ovom dokumentu, ovlašćenom uvozniku, odnosno u slučaju reklamacije, pravnom licu za rešavanje reklamacija. Klijent se slaže sa tim da se njegovi lični podaci uvrste u Prodavčevu bazu ličnih podataka (kao i u bazi spomenutog društva za rešavanje reklamacija u slučaju rešavanja reklamacije sa ciljem obaveštavanja klijenta o ishodu narudžbine, reklamacije, dostave robe i slično i rešavanju ostalih pitanja vezanih za tu spomenute poslove. Klijent u bilo kom trenutku možete opozvati svoju saglasnost, slanjem e-maila na sledeću adresu: dekordom4@numera.rs. što je ujedno i adresa lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti Prodavca. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Klijent je upoznat da je opšta politika zaštite privatnosti i podataka dostupna na www.dekordom.rs  Klijent je upoznat da od rukovaoca može zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, i ima pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom. Podaci će se čuvati tokom rešavanja narudžbine, prodaje, reklamacije,  trajanja prava kupca po zakonu kojima se reguliše zaštita potrošača i prava kupca i sl. osim ukoliko Klijent ranije ne podnese zahtev za brisanje ili opozove saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u slučaju kupovine, poklona, vraćanja robe kupljene na daljinu, reklamacije i servisa kupljenog uređaja je ugovorna obaveza i neophodan uslov za rešavanje spomenutih poslova, jer bez tih podataka nije moguće stupiti u kontakt sa Klijentom radi izvršenja konkretnog posla. Klijent je saglasan da od Prodavca dobija pisana obaveštenja o proizvodima, popustima, akcijama i druge marketinške poruke, kao i da ima mogućnost da u svako doba ovu saglasnost opozove. Klijent je saglasan sa mogućim automatizovanim donošenjem odluke u obradi njegovih podataka, uključujući profilisanje (koje se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti) i svestan je logike koja se pri tome koristi, i očekivanim posledicma (da mu može stići određena marketinška ili druga poruka koja je vezana za njegov profil, vrstu robe koju je kupio i sl.) i ovim putem je obavešten o pravu da mu se obezbedi učešće pod kontrolom rukovaoca u donošenju ovakve automatizovane odluke. Klijent ima pravo da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da ospori odluku pred ovlašćenim licem rukovaoca. Klijent ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.Potpis kupca: ____________________

Sve podatke koje unosite na našoj online prodavnici koristimo isključivo u našoj kompaniji tako da možete biti bezbedni da Vaše podatke nećemo davati trećim licima. Nastojimo da što realnije prikažemo sve proizvode, odstupanje je moguće. Zabranjeno je kopiranje i preuzimanje bilo kog dela internet prezentacije.

Copyright 2020 Numera doo. All Rights Reserved. Web development: CMS by Global Webmasters - Izrada internet prodavnice i SEO by www.wbsdigital.com